بشکردی بلدی؟؟

ساخت وبلاگ
چکیده : بشاگرد شهرستانیست واقع در جنوب شرق کشور در استان هرمزگان که به استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان مت... با عنوان : بشکردی بلدی؟؟ بخوانید :
بشاگرد شهرستانیست واقع در جنوب شرق کشور در استان هرمزگان که به استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان متصل میباشد و به ﻧﺴﺒﺖ ﻭﺳﻌﺘ ﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ،ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻮﺶ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﺸﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

این منطقه دارای 2 زبان اصلی یا به اصطلاح گویش است که مارزِگالی و مُلکی گالی نام دارند.
این 2گویش از نظر کلمات، قواعد و... متفاوت و مستقل هستند و فقط در بعضی واژه های اندک مشابهند.

البته خود گویش مارزگالی به دلیل تفاوت به چند دسته تقسیم میشوند: گافری ، انگهرانی، درابسری که به طور کای به دلیل شباهت به هم مارزگالی نامیده میشوند

اگر شما ملکی گال باشید به راحتی میتوانید صحبتهای یک مارزگال را فهمیده و درک کرده و یاد بگیرید و پاسخ دهید ولی برعکس این قضیه کمی مشکلتر است.

در ادامه مطلب به طور خلاصه به معرفی این دو گویش میپردازیم.


گویش مارزِگالی
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻢ ﺍﻦ ﻮﺶ ﺪﺍﺳﺖ ‏( ﺩﺭﻣﺎﺭﺯ ﺎﻟ، ﻣﺎﺭﺯ : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍ ﺩﺭﺟﻨﻮﺏ ﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺎﻝ : ﺻﺤﺒﺖ ‏) ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻦ ﻮﺶ ﺍﺯ ﻣﺎﺭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
 ﺑﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﻦ ﻮﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻧﺰﺩ ﺗﺮﻣ ﺷﻮﻢ ﺍﺯ ﻠﻤﺎﺕ ﻣﺎﺭﺯ ﺍﺻﻞ ﻤﺘﺮ ﺪﺍ ﻣ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻦ ﻧﻤﺎﺎﻧﺮ ﺗﺎﺛﺮ ﺯﺎﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺭﺯ ﺑﻪ شمالی بشاگرد و ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺗﺎﺛﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑ ﺗﺮ بشاگرد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮﺶ ﻣﺎﺭﺯ ﺎﻟ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻮﺶ ﺑﻨﺪﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻌﻀ ﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗ ﺟﺰﺋ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺍﻦ ﻮﺶ ﺩﺍﺭﺍ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﻧﺰ ﻣﺒﺎﺷﺪ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﺎ ﻭ ﻗﻮﻣ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﻟﻬﺠﻪ ﺍَﻧُﻬﺮﺍﻧ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘ ﻫﺎ ﻓﺎﻣﻠ ﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺩَﺭَﻬﻦ ﻭ ﺳِﻨﺪِﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺴﺎﺭ ﻧﺰﺩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺍﺑﺴَﺮ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﻨﺪ


 این گویش که گویش های حدود 45درصد مردم این منطقه است مربوط به همه ی روستاهای دهستانهای  گوهَران،سردشت، گافر، پارمون ، درابسر و روستای جَکدان از دهستان جکدان است.

ﻧﺎﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ گویش مارزی گالی ﺩﺭ شهرستان ﺑﺸﺎﺮﺩ با منطقه مارز ﺣﺪﻭﺩ 30-20 ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﻕ ﻣﻨﺪ ﻭ 20 ﺩﺭﺻﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﺎﻃ ﺷﺪﻩ ﻭﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺻﻞ ﺑﺸﺎﺮﺩ،ﻓﺎﺭﺳ،ﺑﻠﻮ،ﻋﺮﺑ ﻭ .... ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻮﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺯﺎﺩ ﺗﺸﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻦ ﻮﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﺮﺍﺗ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺗﺎﺣﺪ ﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﺰﺩ ﻫﻢ ﻧﺰ ﺩﺭ ﻟﻬﺠﻪ ﻭ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻌﻀ ﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ

این گویش تنها مختص این بخشها نیستند و بعضی مردم شهرستانهای دیگر استان مانند میناب و یا سندرک و مردم شهرستان مارز در جنوب کرمان هم به همین گویش تکلم میکنند.
اگر شما اصلا این گویش را بلد نباشید و در کنار کسی که با این گویشها صحبت میکند قرار بگیرید شاید بتوانید چند کلمه از حرفایش را بفهمید ولی نمیتوانید ارتباط برقرار کنید

جالب است که تعدادی کلمات در گویشهای بشکردی در انگلیسی وجود دارد یا بهتر میتوان گفت تعدادی از کلمات انگلیسی با اندکی تغییر در تلفط در گویشهای بشکرد وجود دارد که در آینده مفصل به آنها میپردازیم.
خود قسمت گال در کلمه ی مارزگال ریشه انگلیسی دارد البته در تلفظ اندکی فرق دارد
کلمه call (با تلفظ کال) در انگلیسی به معنای صحبت کردن است و در گویشهای بشکردی با اندکی تغییر در تلفظ به گال تبدیل و از آن استفاده شده است.

در آینده به صورت مستقل و مفصل  به بررسی  و شناخت بیشتر این گویش میپردازیم.


گویش ملکی گالی
ﺍﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺬﺷﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﻣﺒﺎﺷﺪ،ﺍﺩﻏﺎﻣ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﺎ ﻣﺜﻞ : ﺍﻧﻠﺴ،ﻓﺎﺭﺳ،ﻋﺮﺑ،ﺑﻠﻮ،ﻫﻨﺪ ﻭ .... ﻣﺒﺎﺷﺪﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻞ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﺑﺎﻧ ﻭ ﺗﻐﺮﺍﺕ ﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍ ﻪ ﺭﻭ ﺍﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺷﻞ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ،ﺍﺯ ﺷﺮﻨ ﻭ ﺩﺭﻋﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﺨﺘ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ


ﻮﺶ ﻣﻠ ﺎﻟ ﻪ ﺑﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣ ﻣﺮﺰ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﻭﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘ ﻫﻤﻮﻥ ﺯﻧ،ﺰ ﻭ ﺎﻓﺮ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺮﺍﻣﺮ ﺧﺎﺹ ،ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺁﻥ ﻧﺰ ﺎﻣﻼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺒﺎﺷﻨﺪ

ﻣﻠ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺤﻠ ﻭ ﺑﻮﻣ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺎﻝ ‏( ﻻﺥ ‏) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻔﺘﻮ ﻭ ﻣﺎﻟﻤﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﻠ ﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻮﻣ ﻭ ﻣﺤﻠ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﻣﺒﺎﺷﺪ ﻪ ﺍﻦ ﻮﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺸﺎﻟ ‏( ﻣﺮﺷﺎﺭ ‏) ﻧﺰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖﻣﺸﺎﻟ ‏( ﻣﺮﺷﺎﺭ ‏) ﻧﺰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺸﺎﺮﺩ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺎﺭ ﺎﻩ ﻭ ﺗﻔﺮﺢ ﺎﻩ ﻣﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﺎ ﺍﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻪ ﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﻣﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﺭ ﻭ ﺗﻔﺮﺢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
لذا ﺍﺜﺮ ﺍﻫﺎﻟ ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺷﺎﺭ ﺗﺴﻠﻄ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻝ ‏( ﻣﺮ ﺷﺎﺭ ‏) ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .
ﻧﺎﻡ ﺩﺮ ﻮﺶ ﻣﻠ ﺎﻟ ﻪ ﺑﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺎﻟ ‏( ﻣﺮ ﺷﺎﺭ ‏) ﻣﺒﺎﺷﺪ ﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﺬﺍﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻞ ﺗﻠﻢ ﺍﺜﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺒﺎﺷﺪ .
ﺍﻦ ﻮﺶ ﻧﺰ ﺩﺍﺭﺍ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﺯَﻧَ،ﺰ ﻭ ﺎﻓﺮ ﻣﺒﺎﺷﺪ

گویش ملکی گالی که معروف به زبان بشاگردی اصیل است ﺑﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﻣﺮﺰ ﺑﺸﺎگرﺩ ﻣﺘﻤﺮﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﻌﻨ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺎﻓﺮ ﻭ ﺎﺭﺍﻣﻮﻥ ﺭﺍﻧﺰ ﺩﺭﺑﺮ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
این ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﻫﺎ ﻧﺰ ﺑﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ .

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻮﺧﻮﻥ ،ﺩﺭﺟَ، ﻭِ، ﺯِﻫﺒَﺪ،ﻮه ﺣﺪﺭ،ﺑﻠﺒﻞ ﺁﺑﺎﺩ، ﺑَﺮﺍﻫِﻨ، َﺸﻤِ،َﺮﺍﻧ، ﺯﺍ،ﺩﺍﺭﺑَﺴﺖ، ﺑُﺴﺘَﺎﻥ،ﺯَﻫَ،ﺍَﻫﻮِﻥ ،ﺷَﻪ ﺑﺎﺑَ، علی آباد، گِروغ، ﺩَﺭﺍﻟُﻮ ،ﻗﺴﻤﺘ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﻥ، ﺟﻨﻞ، ﺩَﻫَﻨﺪَﺭﺷﻪ ﺑﺎﺑ، ﻮﺭ، ﺯﻣﻦ ﺩﺭ ﻭ .... ‏( اﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺰ ‏) ﻭﻫﻤﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺎﻓﺮ ﻭ ﺎﺭﺍﻣﻮﻥ، ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺷﺒﻮﻩ، ﺮﻭ، َﺸﺮﺍﺯ، ﺩِﻭِﻥ، ﻧﺰ، ﺮﺍﺯﻧﻮ ... ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺪﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺎﺏ ﻭﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ َﺰﺩﺍﻥ ﻭ ... ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﺳ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

در این گویش هم کلمات وارد شده از زبانهای دیگر مانند انگلیسی دیده میشود.
شاید شما بتوانید هنگام صحبت کردن با یک مارزگال منظور او را بفهمید و با او ارتباط برقرار کنید ولی عمرا اگر بتوانید حرفهای یک ملکی گال را فهمیده و با او ارتباط برقرار کنید چون این گویش فقط مخصوص مردم تعدادی روستاست و عمرا اگر بتوانید این گونه گویش و زبانی را در ایران پیدا کنید
کلمه ملکی گال هم از دو قسمت ملکی+گال تشکیل شده است که ملکی به معنای محلی و یا بومی و گال هم به معنای صحبت کردن است.
پس با این حساب ملکی گال به گویش مردم بومی و محلی این منطقه گفته میشود.

کلمات و قواعد در این گویش بسیار مستقل از دیگر زبانها و گویشها هستند و عمراً این کلمات و قواعد را در گویش و زبان دیگری پیدا کنید

یادگیری این گویش کمی سخت است چون کلمات و قواعد کاملا متفاوت دارد و قواعد در این گویش (مخصوصا قواعد مربوط به فعل ها) عموماً از قانون و قاعده خاصی پیروی نمیکنند
 البته مارزی گالها و... راحتتر میتوانند این گویش را یاد بگیرند چون با ملکی گالها رفت و آمد دارند


بلوچی
 تعداد ﻗﻠﻠ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﺮﺩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻨﻨﺪ .
منابع:
ﺗﺮﺍﺩﻞ، ﺘﺮ، ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ . ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ، . ﺍﻭﻝ، ﺗﻬﺮﺍﻥ : ﻧﺸﺮ ﺍﻪ . 1376 .

ﻣﺪﺭﺳ، ﺤ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳ ﺯﺑﺎﻥ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ : ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻘﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨ ، 1368 .

در پستهای بعدی مفصل به بررسی این گویشها میپردازیم.

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 21:05